Skip to content

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SH[O]T BY SANDRA en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, tenzij met uitdrukkelijke instemming van beide partijen schriftelijk van dezevoorwaarden is afgeweken.

1. Vergoeding
1.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen gelden de prijzen zoals vermeld op de website van SH[O]T BY SANDRA. In alle andere gevallen bepaalt SH[O]T BY SANDRA eenzijdig naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding. Door SH[O]T BY SANDRA gemaaktekosten en meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed.
1.2 Eventuele reiskosten zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan, mits de afstand in totaal meer dan 20 km per shoot bedraagt. Voor reiskosten wordt dan 0,35 cent/kilometer gerekend vanaf 2014RM in Haarlem.

2. Factuur en betaling
2.1 €150 dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na akkoord offerte.
2.2 Het restant dient te zijn voldaan minimaal 1 maand voor aanvang van de fotoreportage tenzij anders overeengekomen.
2.3 Indien SH[O]T BY SANDRA het verschuldigde bedrag niet binnen de betaaltermijn heeft ontvangen, is de opdrachtgever de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
2.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten die SH[O]T BY SANDRA maakt ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
2.5 Geen enkel gebruik van fotografisch werk zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet en daarmee vergelijkbare werken (hierna: fotografisch werk) op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet alle opstaande facturen heeft voldaan.

3. Opdracht en Annuleren
3.1 Voor zover niet uitdrukkelijk omschreven bij de opdrachtverlening door opdrachtgever, heeft SH[O]T BY SANDRA het recht om de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren.
3.2 Wijzigingen in de opdracht door opdrachtgever na opdrachtverlening zullen worden uitgevoerd door SH[O]T BY SANDRA als meerwerk na akkoord van de opdrachtgever.
3.3 Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. SH[O]T BY SANDRA zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, SH[O]T BY SANDRA is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens SH[O]T BY SANDRA niet geschikt zijn om te tonen.
3.4 Binnen 30 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s in een online album aan u beschikbaar worden gesteld. Tenzij anders overeengekomen. Deze foto’s zijn te downloaden en zullen minstens 3 maanden beschikbaar blijven in een online gallerij.
3.5 De opdrachtgever kan de fotoreportage tot 2 maanden voor de reportage schriftelijk of per email zonder opgaaf van reden annuleren. Zij zullen dan de reeds betaalde gelden geheel gerestitueerd krijgen. Bij annuleringen binnen 2 maanden is de opdrachtgever 50% van het bedrag van de reportage verschuldigd en bij annuleringen binnen 1 maand van de opdracht, is de opdrachtgever het volledige bedrag van de reportage verschuldigd.
3.6.In geval van ziekte van de fotograaf zal de fotograaf in overleg vervanging regelen of de fotoreportage in overleg verplaatsen naar een andere datum.
3.7 In geval van ziekte van de opdrachtgever wordt de fotoreportage verzet naar een andere datum.

4. Auteursrecht
4.1 SH[O]T BY SANDRA behoudt het auteursrecht op al haar fotografisch werk.
4.2 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van SH[O]T BY SANDRA. Bij inbreuk komt SH[O]T BY SANDRA een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met behoud van het recht op vergoeding overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade en gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten.

5. Licentie
5.1 Toestemming voor gebruik van fotografisch werk door de opdrachtgever kan uitsluitend worden verleend in de vorm van een licentie zoals omschreven in de offerte, opdrachtbevestiging of factuur.
5.2 Tenzij anders bepaald tussen partijen, geeft een dergelijke licentie niet meer dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
5.3 Tenzij anders bepaald tussen partijen, valt exclusieve exploitatie niet onder de licentie.
5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan het gebruiksrecht over te dragen of sub-licenties te verlenen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SH[O]T BY SANDRA.

6. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
6.1 Bij online gebruik van een fotografisch werk dient “SH[O]T BYSANDRA ” duidelijk te worden vermeld.
6.2 De opdrachtgever neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van fotografisch werk de persoonlijkheidsrechten van SH[O]T BY SANDRA conform artikel 25 lid 1 sub c en de Auteurswet. Voor iedere inbreuk op de aan SH[O]T BY SANDRA toekomende persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de SH[O]T BY SANDRA gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding met behoud van het recht op vergoeding van overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade en gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten.
6.3 De opdrachtgever geeft, tenzij uitdrukkelijk vooraf door de wederpartij schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst, de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). Hiervoor ontvangt de opdrachtgever geen vergoeding of restitutie.
6.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, filters, contrast ect.) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf tenzij daar schriftelijk toestemming voor is gevraagd aan de fotograaf.

7. Aansprakelijkheid
7.1 SH[O]T BY SANDRA is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van fotografisch werk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SH[O]T BY SANDRA.
7.2 Eventuele aansprakelijkheid van SH[O]T BY SANDRA is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
7.3 Als derden tegen SH[O]T BY SANDRA en/of opdrachtgever een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot fotografisch werk, zullen opdrachtgever en SH[OT BY SANDRA in onderling overleg bepalen of ze verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

8. Klachten
Klachten over door SH[O]T BY SANDRA geleverd werk moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering per e-mail aan SH[O]T BY SANDRA worden medegedeeld. SH[O]T BY SANDRA zal dan haar uiterste best doen om de klacht in alle tevredenheid op te lossen. Er wordt in geen enkel geval geld gerestitueerd.

You cannot copy content of this page